вівторок, 5 листопада 2019 р.

Запрошуємо на тренінг «Менеджмент в контексті інклюзивної освіти»

Запрошуємо до КЗВО «Хортицька навчально-реабілітаційна академія» ЗОР на тренінг «Менеджмент в контексті інклюзивної освіти» (16 годин – 0,53 кредитів). Програмою тренінгу передбачено знайомство з особливостями організації інклюзивного навчання в системі освіти; формування практичних навичок менеджменту в контексті інклюзивної освіти, екскурсію закладом, що має багаторічний досвід впровадження інклюзії.
Учасникам надається можливість проживання у комфортабельному гуртожитку  та гарячого харчування.  
Джерелами фінансування підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є кошти державного, місцевих бюджетів, кошти фізичних та/або юридичних осіб, інші власні надходження закладу освіти та/або його засновника, інші джерела, не заборонені законодавством. 
Факт підвищення кваліфікації педагогічного або науково-педагогічного працівника підтверджується актом про надання послуги з підвищення кваліфікації, який складається в установленому законодавством порядку, підписується керівником закладу освіти або уповноваженою ним особою та суб’єктом підвищення кваліфікації. Такий акт є підставою для оплати послуг суб’єкта підвищення кваліфікації згідно з укладеною угодою щодо підвищення кваліфікації (форми угод на надання освітньої послуги з підвищення кваліфікації: 1) однієї особи (для оплати закладом освіти); / 2) групи осіб  (для оплати закладом освіти); 3) фізичної особи (для самостійної оплати). 
Учасники тренінгу отримують сертифікати установленого зразка. Кількість годин навчального тренінгу, вказані у сертифікаті зараховуються до загального обсягу годин підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників закладів освіти.⃰⃰ ⃰
Тренінг відбудеться 21 - 22 листопада 2019 року  о 10 годині за адресою КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР, м. Запоріжжя, вул. Наукове містечко, 59.
 Початок реєстрації о 9.30.
Контакти:
Начальник відділу перепідготовки та підвищення кваліфікації - Ястребова Валентина Яківна, тел. 0668117710;
методист відділу - Доля Інна Сергіївна, тел. 0965099510;
лаборант відділу - Самохліб Інна Вячеславівна, тел. 0954612423.

⃰ Примітка 1:
ЗАКОН"ПРО ОСВІТУ".
Ст. 59. П. 2. Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації обирає педагогічний (науково-педагогічний) працівник.
П. 3. Педагогічна (вчена) рада закладу освіти на основі пропозицій педагогічних (науково-педагогічних) працівників затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників.
П. 5. Підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника може фінансуватися засновником закладу освіти, закладом освіти, в якому він працює, педагогічним (науково-педагогічним) працівником, а також іншими фізичними та юридичними особами.

⃰⃰ ⃰  Примітка 2:
Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.
Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти, а також участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо), що провадилася поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти, можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.

Процедура зарахування окремих видів діяльності, їх результатів та обсяг підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти визначаються педагогічними (вченими) радами відповідних закладів освіти.  (п.24, п. 26 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800)

Всіх бажаючих пройти навчання просимо зареєструватися.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар